Techsauce Podcast

TS EP.83 การปกป้องและการกู้คืนข้อมูลเมื่อโดนการโจมตีทางไซเบอร์ในยุคของ Cloud First

July 27, 2021

Cloud กับ Security เราจะปกป้องและกู้คืนข้อมูลเมื่อถูกโจมตีได้อย่างไร?
.
ร่วมเจาะลึกในเรื่องรูปแบบของ Cloud , ความปลอดภัยทางไซเบอร์ , กลยุทธ์ในการป้องกันการโจมตีข้อมูลในระบบ Cloud กับบริการของ NTT รวมไปถึงการแนะนำแนวทางวิธีการ Backup & Recovery ข้อมูล ในกรณีที่มีการโจมตีทางไซเบอร์อย่างไรได้บ้าง ?
.
ร่วมพูดคุยกับคุณ ฐปนรรฆ์ ชาติสิทธิสิทธิ์ ผู้จัดการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีระบบโครงสร้างและคลาวด์ บริษัท เอ็นทีที จำกัด กับวิธีการรับมือขององค์กรเมื่อเกิดการโจมตีทางไซเบอร์
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/3rhYED9 หรือ ap.th.ask@global.ntt

Podbean App

Play this podcast on Podbean App